Saturday, February 8, 2014

آدمکشان بی وجدان شیخهای وحشی


اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات

اعترافات پاسدار سیاسی رژیم «ایرج مصداقی» به همکاری با وزارت اطلاعات
اعترافات پاسدار سیاسی وزارت اطلاعات و هموار کننده قتل عام مجاهدین بنام ایرج مصداقی در مورد نوشتن انزجار نامه و همکاری با وزارت اطلاعات و رژیم در مصاحبه با صدای امریکا.
توضیح: ایرج مصداقی همکاری اش با دادستانی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۶۰ پس از دستگیری اش آغاز کرد. او به سرعت بعد از دستگیری اش ندامت میکند و به همکاری با پاسداران روی آورده و به همران آنان برای شناسایی و شکار مبارزان و فعالین سیاسی به بیرون از زندان میرفته است. شکارها و دستگیریهایی که در نهایت منجر به قتل عام این مبارزین، مجاهدین و فعالین سیاسی میشده است. ایرج مصداقی خود در جلد اول کتاب خاطرات زندانش بنام غروب سپیده در صفحه ۶۶ چاپ ۱۳۸۳ اینگونه میگوید: میدانستم هر بار که بیرون میرویم، مرا د روسط می نشانند و در دو طرفم پاسداری می نشست

Saturday, February 1, 2014

ایرج مصداقی مامور مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات و تواب همکار جلادان تهران در زمان قتلعام زنداینان سیاسی سال 1367


ایرج مصداقی مامور مخفی برون مرزی وزارت اطلاعات و تواب همکار جلادان تهران در زمان قتلعام زنداینان سیاسی سال 1367

جنایت جنگی حکومت ایران در کردستان در سال ١٣٥٨ ، کشتارجمعی در سرچنار، سەوزی و قرەگول....شهادت مولود چوپانی یکی از بازماندگان، در بارە قتل عام ٥٠ تن از اهالی روستای ایندرقاش

جنایت جنگی حکومت ایران در کردستان در سال ١٣٥٨ ، کشتارجمعی در سرچنار، سەوزی و قرەگول....شهادت مولود چوپانی یکی از بازماندگان، در بارە قتل عام ٥٠ تن از اهالی روستای ایندرقاش

جنایت جنگی حکومت ایران در کردستان

جنایت جنگی حکومت ایران در کردستان

جنایت جنگی حکومت ایران در کردستان در سال ١٣٥٨ ، کشتارجمعی در سرچنار، سەوزی و قرەگول....شهادت افسر سالک یکی از بازماندگان، در بارە قتل عام ١٨ نفر از اهالی روستای قرەگول Massacre Interview with Kurdish woman, She is speaking about Massacre of her village. This massacre which was carried out by Iranian forces against Kurdish civilians in the village of Qarna in March 2 September, 1979. جنایت جنگی حکومت ایران در کردستان در سال ١٣٥٨ ، کشتارجمعی در سرچنار، سەوزی و قرەگول....شهادت افسر سالک یکی از بازماندگان، در بارە قتل عام ١٨ نفر از اهالی روستای قرەگول Massacre Interview with Kurdish woman, She is speaking about Massacre of her village. This massacre which was carried out by Iranian forces against Kurdish civilians in the village of Qarna in March 2 September, 1979. Iranian governments war crimes in Iranian Kurdistan in 1979. The killed at list 18 people in one village (Ghereh Goul)

رژیم ایران بزرگترین حامی ترورزیم در خاورمیانه و سرتاسر جهان است


مستندی از رضا علامه زاده درباره ترور رهبران کرد و اپوزسیون ایرانی در خارج از مرزها توسط جمهوری اسلامی

A documentary in English on state terrorism of Islamic regime of Iran in Europe.
رژیم ایران بزرگترین حامی ترورزیم در خاورمیانه و سرتاسر جهان است

حسن روحانی تا یک نفر از زندان آزاد کند 20 نفر اعدام میکند این است بازی این شیاد جلاد آدمکش

حسن روحانی تا یک نفر از زندان آزاد کند 20 نفر اعدام میکند این است بازی این شیاد جلاد آدمکش

یک بن بست سیاسی و نوشیدن جام زهری دیگر توسط سردمداران رژیم آخوندی


یک بن بست سیاسی و نوشیدن جام زهری دیگر توسط سردمداران رژیم آخوندی

آخوند شیاد دروغگو حسن روحانی جام زهر را نوشید و بدون هیچ پیش شرطی تسلیم ایالات متحده شد و به گفتهای امامش لگد زدآخوند شیاد دروغگو حسن روحانی جام زهر را نوشید و  بدون هیچ پیش شرطی تسلیم ایالات متحده شد و به گفتهای امامش لگد زد. رهبری ولی فقیه تسلیم شد و جام زهر را نوش جان نموده است